Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Правила за разходите на Настоятелството

ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА

„Обсъждане и приемане на решения от Съвета на настоятелите към СОУ „Гео Милев”  за разрешаване на общоучилищни проблеми и тяхното финансово обезпечаване”

АЛГОРИТЪМ

за реализиране решенията на Общото събрание на настоятелите

ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДИТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВО
СОУ „ГЕО МИЛЕВ

Настоящата процедура определя реда и начина за разходване на средствата на Настоятелство СОУ „Гео Милев“ при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност и в интерес на СОУ „Гео Милев“ гр.Варна

Основна процедура