Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

14.04.2022  |   Проекти
                               УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2
                            Проект BG05M2ОP001-2.015-0001

    Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Цел
: Повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. 
Подобряване на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Основна цел:
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности
Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Още за проекта тук:
https://mon.bg/bg/101025

Средно училище " Гео Милев" - Варна, участва в проекта, който дава възможност на  учениците, които се обучават в професионална паралелка "Рекламна графика", да проведат стаж в реални фирми на бизнеса. 
25 ученици  работиха в 4 фирми от 29.01.2022 г.  до 28.03.2022 г.
Учебна 2021/2022 година

Информация за работата по проекта и много снимки ТУК:
https://www.facebook.com/GeoMilevPraktiki

ПАУС :
1. Звезделина П. Божилова
2. Габриела Н. Сандева
3. Мериан К. Йовева
4. Даниела Д. Баева
5. Полина Н. Милкова     

Офис Елемент:
1. Аделина В. Николова                                                
2. Александър С. Стойчев                                                            
3. Анна Р. Радославова                                                 
4. Анна-Мария Д. Илиева                                                             
5.  Ирина Г. Николова                                    
6. Борислав С. Димов                                                    
7. Данко И. Игнатов                                        
8. Денислава Г. Маринова                                            
9. Никол К. Косева                                                          
10. Полина П. Дончева     

Фирма „РИЧ“
1. Калоян К. Александров                                                            
2. Катрин-Мари Й. Йорданова                                                     
3. Магдалена П. Георгиева
4. Натали С. Февзи
5. Петя К. Александрова
6. Росен Р. Пресиянов
7. Свилена А. Стоянова
8. Теодора С. Георгиева

Офис ГРУП
1. Божидар Ж. Атанасов
2. Паула И. Станчева

Информация за работата по проекта и много снимки ТУК:
https://www.facebook.com/GeoMilevPraktikiУчебна 2022/2023 година
От 23.11.2022 г. учениците от професионална паралелка "Рекламна графика" провеждат практическо обучение в реална работна среда, свързана с тяхното професионално направление. 

МИПО ТРАНС ООД

1. Виктория  Хр. Як.
2. Дана В.  С.  
3. Дара Г.
4. Диян Н.
5. Елена Ян.
6. Катрина Ев.

ВС ДЕКОР ООД
1. Анна Ст.
2. Дара Ив.
3. Данаил Ил.
4. Ема  В.
5. Ива Пл.

ОФИС ЕЛЕМЕНТ
1.Ния Т.
2.Наталия К.
3.Наталия Г.
4.Надежда Г.
5.Натали Б.

 „ДЕДРАКС“ ООД
1.Христина Пл.
2.Никол Ч.
3.Павел М.
4.Кристиян Гр.
5.Мартин Г.
6.Николай Анг.

 „МЕРИДА БГ“ ООД
1.Белослава Сл.
2.Илина Др.
3.Стефаниа Г. П.
4.Никол И. Сл.

Информация за работата по проекта и много снимки ТУК:
https://www.facebook.com/GeoMilevPraktiki