Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Позитивен подход в личностното развитие на учениците с използването на театрални и арт-техники

11.09.2023  |   Проекти
ПОЗИТИВЕН ПОДХОД В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С                                   ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНИ И АРТ-ТЕХНИКИ

 
2023/2024 учебна година
2024/2025 учебна година
2025/2026 учебна година
2026/2027 учебна година
 

      Водеща цел на иновацията е повишаване качеството на образование с утвърждаването в СУ „Гео Милев“ на  модел на позитивно образование, базиран на постановките на позитивната психология и театралната педагогика; насоките за социално-емоционално учене; професионално и личностно израстване на педагогическите специалисти и училищна атмосфера на сътрудничество.
      Съпътстващи цели:
1.Създаване на учебна атмосфера, в която учениците са ангажирани, уверени, подкрепяни в развитие на критичното мислене и на творческите си умения.
2.Създаване на училищна среда, допринасяща за емоционалното себепознание и развитие на социалните умения на учениците.
3.Постигане на професионално израстване на педагогическите специалисти, насочено към утвърждаването на общи ценности за ученици, учители и родители - взаимно приемане и уважение, споделени добродетели, социален принос и перспективи за развитие на училището.
      Иновацията систематизира натрупания опит, надгражда и задава хоризонти в усъвършенстване качеството на обучение, образователната среда и училищната атмосфера, залагайки на три взаимосвързани елемента–позитивен подход, личностно развитие, театрални и арт-техники.
      Позитивният подход в начален етап през учебната 2023/2024 година включва всички класове; учители, преподаващи в 1-4 клас; родители. Към тях в прогимназиален етап се присъединяват още 16 педагогически специалисти, които ще ползват силните страни на учениците в обучението по различни предмети.
      Дейностите по прилагане на позитивния подход включват обучения на учители и родители; тренинги с ученици, с фокус социално-емоционално учене.
      Използването на кукления театър в изучаването на чужд език в 1-4 клас е естествено вписване в позитивния подход. Кукленият театър на английски език в начален етап: осигурява условия за развитие и творческа изява на учениците; провокира активното им и мотивирано включване; допринася за формирането на модели на поведение; обогатява комуникативните способности и удоволствието от общуването на чужд език; отключва говорната активност; активизира пасивния речник; развива диалогичната свързана реч; създава условие за свързване на теоретичните знания с прилагането им в практически задачи; изостря наблюдателността и концентрацията; събужда въображението; подпомага сътрудничеството и уменията за работа в екип. Въвеждащ практиката в една паралелка в периода на иновацията, е В. Иванова, учител по англ. език, с II ПКС.
      Изброените характеристики се отнасят и за театралната педагогика в изучаването на чужд език с използване на музика и изобразително изкуство в 5-7 кл. Техниката-„Обяснително рисуване”, повишава степента на усвояване на учебния материал с ползването на визуални опори. Визуалната памет при повечето ученици е силно развита и използването ѝ в обучението е важна, т.к. информацията, възприета зрително, е в пъти повече от възприеманата чрез други сетива. Обучението по музика и по чужд език имат сходни характеристики: четене, запомняне, слушане и емоционален аспект. Това позволява двата процеса да бъдат комбинирани, така че да се постигне още по-висока ефективност и да се намери баланс между рационално и емоционално. Обработката на информацията, която постъпва при слушане на музикално изпълнение и чужда реч, протича в една и съща област на мозъка. Напълно възможно е музикалният и лингвистичният синтаксис да протичат почти еднакво. Чрез песните се усъвършенстват лингвистични системи като речников запас, граматика и синтаксис. Когато се учи наизуст текста на някое музикално произведение, бързо се обогатява речника, а самото пеене подпомага запомнянето на новите думи. Благодарение на музиката учениците могат да усвоят и някои паралингвистични и екстралингвистични елементи-акцент и тон, да подобрят произношението и да доразвият умението си да разбират чутото. Въвеждащ практиката е Т. Табакова, учител по руски език, с III ПКС.
     Театралните дейности по естествен начин предполагат и активност от страна на родителите.

Резюме иновация 2023/2024 учебна година
Download file
План иновация 2023/2024 учебна година
Download file