Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

18.01.2024  |   Проекти
                        НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

      Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА:

Модул 1
Изкуства

1. Театрално студио на английски език „Летящата класна стая“
Ръководител: Стела Петкова
2.Вокална група „ Дъга“ 
Ръководител: Виолина Трайкова
3.Театрална група на руски език „Синяя птица“
Ръководител: Елена Шамарджиева
Свилен Стоянов

Финален концерт на групите по изкуства
https://geomilev.info/news/koncert-po-np-zaedno-v-izkustvata-i-sporta.htmlМодул 2
Спорт
1.Отбор по волейбол – момчета
Ръководител: Десислава Стоянова
2.Отбор по волейбол – момичета
Ръководител: Милена  Язмаджиян 
3.Отбор по хандбал - момчета
Ръководител: Чавдар Чернев