Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проекти

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

                        НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“      Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА:Модул 1 Изкуства1

View more
Позитивен подход в личностното развитие на учениците с използването на театрални и арт-техники

Позитивен подход в личностното развитие на учениците с използването на театрални и арт-техники

ПОЗИТИВЕН ПОДХОД В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С                                   ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНИ И АРТ-ТЕХНИКИ 2023/2024 учебна година2024/2025 учебна година2025/2026 учебна година2026/2027 учебна година       Водеща цел на иновацията е повишаване качеството на образование с утвърждаването в СУ „Гео Милев“ на  модел на позитивно образование, базиран на постановките на позитивната психология и театралната педагогика; насоките за социално-емоционално учене; професионално и личностно израстване на педагогическите специалисти и училищна атмосфера на сътрудничество.      Съпътстващи цели:1.Създаване на учебна атмосфера, в която учениците са ангажирани, уверени, подкрепяни в развитие на критичното мислене и на творческите си умения.2.Създаване на училищна среда, допринасяща за емоционалното себепознание и развитие на социалните умения на учениците.3.Постигане на професионално израстване на педагогическите специалисти, насочено към утвърждаването на общи ценности за ученици, учители и родители - взаимно приемане и уважение, споделени добродетели, социален принос и перспективи за развитие на училището.      Иновацията систематизира натрупания опит, надгражда и задава хоризонти в усъвършенстване качеството на обучение, образователната среда и училищната атмосфера, залагайки на три взаимосвързани елемента–позитивен подход, личностно развитие, театрални и арт-техники

View more
УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

                               УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2                            Проект BG05M2ОP001-2.015-0001    Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).Цел: Повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряване на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020

View more
НП

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА   Обща цел     Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.      Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища

View more
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

View more
НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

                                        Национална програма               „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в                                                       училищния живот“               НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА              „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“  МОДУЛ 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ учебна 2022/2023 г.I.Въведение.През учебната 2022/2023 г

View more
ACTIVE

ACTIVE

                                                   ACTIVE             Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged

View more
STEAMus

STEAMus

                                                 STEAM the Music                                                       STEAMus

View more
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект  „Подкрепа за успех“  - BG05M2ОP001-2.011-0001 Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Основна цел: Да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.Средно училище "Гео Милев" работи по Дейност 3.Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл

View more
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

               Проект „Образование за утрешния ден“   № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).              Основна цел: Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване

View more