Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ТВОЯТ ЧАС 2016/2017

10.11.2016  |   Проекти
logaПроект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ТВОЯТ ЧАС

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности.


Основна цел 


Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели 

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.


Групи   по проект „Твоят час”

Извънкласни  дейности по интереси

1.Театрална група на руски език „Синяя птица”  
Ръководител: Румяна Тодорова

2.Четене с разбиране 
 Ръководител: Светла Ганчева  

3.Приятели на животните
Ръководител: Цонка Балева   

4.Занимателно четене
Ръководител: Румяна Чобанова 

5.Английски език -CLIL
Ръководител: Анета Костова 

6.Знам и мога
 Ръководител: Миглена  Николова  

7.Млад журналист
Ръководител: Дора Влъчкова    

8.Шахмат
Ръководител: Мирослав Маринов

9.Тенис на маса
Ръководител: Мирослав Маринов 

10.Вокална група
Ръководител: Виолина Трайкова

11.Памет българска
Ръководител: Иванка Иванова  

12.Конструиране на технически модели
 Ръководител: Емил Касабов                          

13.Компютърно моделиране
Ръководител: Ивалина.Христова  

14.IT Academy
Ръководител: Ивалина.Христова   

15.Декорация
 Ръководител: Миглена   Мутафчиева   

16. В света на математиката
Ръководител: Надежда Георгиева 

17.Патриархални ценности   
Ръководител: Даниела Цонева 

18.Приложно  изкуство и арт занимания
Ръководител: Анета Иванова  

19.Фолклорна култура
Ръководител: Теодора Михайлова  

20.Родолюбец
 Ръководител: Татяна Краева   

21.Родна реч
Ръководител: Милена Иванова 

22.Театрална група  „Откриватели” 
 Ръководител: Александър  Павлов 

23.Баскетбол   
 Ръководител:  Светлана Донева 

24.Компютърна графика и анимация  
Ръководител:  Лиляна   Андреева 

25.Еко раница
Ръководител: Стефка Генчева      

26.Театрална група
Ръководител:  Виолина Трайкова

Извънкласни дейности  за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения

1.Аз мога
Ръководител: Емилия Терзиева

2.Мога повече по математика
Ръководител: Емилия Терзиева

3.Аз ще се науча
Ръководител: Маргарита Рашева

4.Ще науча математиката
Ръководител: Таня Цекова

5.Математика
Ръководител: Здравка Драгнева

6.Български език за всеки  
Ръководител: Даниела Цонева                         

7. Знаете ли български? 
Ръководител: Даниела Цонева                         

8.Уча и играя
Ръководител: Ваня Дичева

9.Роден език
Ръководител:Гюргена Георгиева

10.Мога повече по български  език
Ръководител: Емилия Кателиева