Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

ТВОЯТ ЧАС 2017/2018

13.12.2017  |   Проекти
През учебната 2017/2018 година започна втората поредна година от проекта „Твоят час” - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”. Проектът  е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
            Тази година в проекта участват 560 ученици от училището, като общия брой участници  е 612, тъй като някои от учениците участват в повече от един клуб.

            Снимки от работата на клубовете може да намерите тук:

             http://www.geomilev.info/gallery/tvoyat-chas-2017-2018

   
            Основна цел на проекта:

           Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

           Специфични цели на проекта:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда     

    Дейностите са два типа:
          -   извънкласни дейности за подпомагане  и  преодоляване на обучителните затруднения 
          -   извънкласни дейности по интереси

         I Извънкласни дейности за подпомагане и  преодоляване на обучителните затруднения  в СУ "Гео Милев":

1.Математика – 7 клас
Ръководител: Здравка Драгнева
2.Мога повече по математика - 8 клас
3.Аз мога - математика -10 клас
Ръководител: Емилия Терзиева
4.Ще науча математиката – 9 клас
Ръководител: Таня Цекова
4. Зная български език – 4 клас
Ръководител: Татяна Краева
5.Български език за всеки – 6 клас 
Ръководител: Даниела Цонева  
6.Роден език - 6 клас 
Ръководител: Даниела Цонева  
7. Знаете ли български? - 6 клас 
Ръководител: Даниела Цонева  
Учим български език  - 6 клас  
Ръководител: Даниела Цонева                 
7. Аз мога и знам – БЕЛ – 6 клас
Ръководител: Самуила Добрева                          
8.Мога повече по български  език – 6 клас
Ръководител: Емилия Кателиева

          II.Извънкласни дейности по интереси в СУ "Гео Милев":

1. Театрална група на руски език "Синяя птица"
 Ръководител: Румяна Тодорова 
2.Танцуваме заедно
Ръководител: Лиляна Димитрова
 3.Памет българска
Ръководител: Иванка Иванова   
4. Работилничка
Ръководител: Светла Ганчева   
5. Родна реч
Ръководител: Милена Иванова
6. Млад журналист
Ръководител: Дора Влъчкова     
7. Компютърна графика и анимация
Ръководител:  Лиляна   Андреева  
8. IT Academy
Ръководител: Ивалина.Христова   
9. Компютърно моделиране
Ръководител: Ивалина.Христова   
10. Вокална група
Ръководител: Виолина Трайкова 
11. Театър "Хит"
Ръководител: Илка Димитрова 
12. Млад предприемач
Ръководител: Румяна Чобанова  
13. Аз обичам да пътешествам
Ръководител: Сияна Георгиева
14. Конструиране на технически модели
Ръководител: Емил Касабов 
15. Фолклорна култура
Ръководител: Теодора Михайлова   
16. Да навлезем в науката с игри
Ръководител: Сениха Талиб
17. Тенис на маса
Ръководител: Мирослав Маринов  
18.Шахмат
Ръководител: Мирослав Маринов  
19. Четем, за да разбираме
Ръководител: Надежда Георгиева  
20. С България в сърцето- преди и сега
Ръководител: Таня Табакова  
21. Немски приказки
Ръководител: Христина Карнобатлиева
22.Светът около нас
Ръководител: Стефка Генчева   
23.Обичам България
Ръководител: Марияна Господинова
24.Откриватели
Ръководител: Адрияна Илиева
25.Родолюбие
Ръководител:Мирослав Чеков
26.Знам и мога
Ръководител:Миглена Николова