Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Теория и практика на конфликта

09.06.2021  |   Новини
           В началото на месец юни клуб Активно учителство проведе поредната си работна среща.Темата „Теория и практика на конфликта” бе представена от ст.учител Марияна Господинова и ст. учител Веселка Минчева.
           В изготвената от тях презентация се изясни същността на конфликта и неговата структура. Посочи се, че междуличностният конфликт е възприемана несъвместимост на действията и целите най-малко на две страни в определен момент. Обърна се внимание и на функциите на конфликта – конструктивни и деконструктивни.
           Първият вид дават възможност за взаимно опознаване на участниците, намаляване на психичното напрежение,  стимулиране на индивидуалната активност, повишаване качеството на дейността, повишаване авторитета при правилно поведение. Доконструктивните включват влошаване на настроението, субективно усещане за насилие, влошаване качеството на индивидуалната дейност, закрепване социалната пасивност на инидивида, заплаха за здравето.
          Учителите анализираха видовете конфликти, както и фазите, през които преминават.  Според М. Дойч конфликтите се делят на 5 групи – конфликт на взаимоотношенията, конфликт на информацията, конфликт на ценностите, конфликт на интересите и структурни конфликти.
          Голям интерес предизвика анализирането на различните стилове на поведение при конфликт - стил: „Акула“, стил „Мече“, стил „Костенурка“, стил „Лисица“, стил „Сова“. Нагледно се разиграха и демонстрираха някои от тях. Адрияна Илиева майсторски влезе в ролята на участник във въображаем конфликт и с помощта на Марияна Господинова представиха неговото решение. 
         В края на работния процес се стигна до извода,  че конструктивните конфликтите  ни помагат да разберем какви сме, насърчават промяната в нас, могат да обогатят взаимоотношенията ни с другите, зареждат ни с енергия, засилват мотивацията ни за справяне с проблемите, помагат ни да разберем, че има и други гледни точки.
          Всички учители се убедиха, че често в живота си човек използва и петте стила в зависимост от ситуацията, от значимостта на целта и от значимостта на хората, замесени в ситуацията. За най-приложими и най-успешни стилове в училищната среда, се приеха стил „Лисица”  и стил „Сова”. И ако ние винаги се съсредоточим върху това, да разберем нуждите на всеки от участниците в конфликта, имаме по-големи шансове да достигнем до компромис или дори до „печеля/печелиш“ решение. Това е умението да се справяме с конфликти по най-добрия начин.
          Всеки човек в живота си използва и петте стила в зависимост от ситуацията , от значимостта на целта и от значимостта на хората , замесени в ситуацията . За най-успешни стилове навсякъде се считат лисицата и совата. Ако се съсредоточим върху това да разберем нуждите на всеки от участниците в конфликта , имаме по-големи шансове да достигнем до компромис или дори до „печеля/печелиш“ решение. Това е умението да се справяме с конфликти по най-добрия начин.

 Подготвил:
Снежанка Пометкова
Координатор на клуб Активно учителство