Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Сцена на открито - творческа зона за активен отдих

17.10.2016  |   Проекти
Проект за подоряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове по фурмулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2016 г., дейност 322-общообразователни училища, допълнителни компоненти- фонд "Резерв"- т.5 -община Варна

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  творчески изяви и  общуване с изкуството сред природата. 

ПОДЦЕЛИ:
   1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.
   2.Стимулиране на учениците към творчески занимания и изяви.
   3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.
   Изграденото културно пространство  на открито, за изява и творчество, открива път  за   позитивни емоции, за преживяване на общи моменти. То   е предпоставка за  нов вид общуване, създава нагласа за емоционално споделяне,  способства за по-лесната социализация и  изграждане на доверие, особено важни   в тази възраст.
    Сцената на открито подпомага и  насърчава    култура на диалога, толерантност и  уважение. Възпитава в общуване без агресия.
    Сцената   предоставя по-голяма възможност  за творческа  изява на ученици от всички възрастови групи.
    Изградената творческа зона за активен отдих  позволява да се  създадат и развият нови   форми на   културни изяви, на основата на  иновативни идеи и практики. Тя провокира  творческото  мислене и изразяване  чрез средствата на изкуството.
      Естествената природа среда  стимулира  зрителите  да се превърнат в творци и  участници в творческия акт. Чрез  изкуството   се търси позитивна  промяна на утвърдени нагласи и отношения и формиране на  траен интерес към творчески изяви.   
      Новоизградената  зона за творчество   стимулира   развиване  на  творческите   способности и въображение на учениците и подпомага усвояването  на нови знания и умения.