Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата

22.10.2019  |   Новини
     Какво означава децата да бъдат самостоятелни? На каква възраст какво е добре да умеят? От кой момент може да се подкрепя самостоятелността у детето?
Как родителите и учителите подпомагат процеса на изграждане на самостоятелността?
Как децата придобиват увереност, как научават за свои умения и качества?
Какъв алгоритъм следват възрастните в подпомагане на децата да усвоят определено умение или дейност?
Как разбираме и приемаме индивидуалния темп на развитие и различието на нашето дете и на другите деца?
Тези и още подобни въпроси са дискутирани в провелите се в СУ „Гео Милев“ две срещи с родители на ученици от втори клас.
      Организатори на срещите са класните ръководители - Стефка Генчева и Анета Костова. Модератор в дискусиите е Капка Николова – педагогически съветник в училището.
В рамките на 90 минути във всяка от двете срещи, родители и учители откриваха свои специфични, от една страна и общи-допълващи се дейности, от друга страна, с които биха могли да бъдат в подкрепа на това децата да успяват да са самостоятелни, да имат желание да пробват – и в ежедневни дейности и в дейности, свързани с учебни постижения.
       Срещите преминаха в дух на споделяне от учители и родители на случки от всекидневието, затруднения или колебания как да се постъпи в конкретния момент и в намирането на отговори. Партньорството между родители и учители в тези срещи бе от общата позиция на възрастните, които имат глобална цел – децата да могат сами да успяват.
        През м.ноември 2019 г. предстоят следващи дискусии - единодушно, и с желание, насрочени от участниците.
        Дискусиите са част от дейностите по проект на СУ „Гео Милев“ - „В разбиране на различието“, финансиран от Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“.