Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците

05.10.2017  |   Проекти
                                                Проект
„Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”

Финансиран от  Община Варна  
Подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове


Основна цел:

Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  обучение и творчески изяви сред природата. 
Подцели:
1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.
2.Стимулиране на учениците към занимания на открито.
3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.
         С реализирането на проекта „Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”  се увеличи  пространството за отдих и занимания на учениците от начален етап. Многофункционалната площадка  обогати възможностите за работа на открито.
         Творческите занимания сред природата, емоционалното съпреживяване повишава способността за общуване и изграждане на доверие, особено важно за учениците в тази възраст. Неформалното общуване е насочено към  споделяне на ценности, изразяване на  положителна емоционална нагласа, коректни и спокойни междуличностни отношения. Творческата дейност  въздейства върху емоциите  и подпомага развиването на образно мислене, въображение, памет. Съчетаването на живата природа с различни форми на обучение намалява стреса  и влияе благотворно върху здравето на учениците.
          Учебните занимания  на открито в подходяща безопасна среда способстват за по-бързо и лесно усвояване на предлагания учебен материал /БДП/. Онагледяването на конкретни  пътни ситуации и разглеждането на различни казуси позволява на учениците да участват заедно в решаването на задачи, възпитава екипност и  изгражда практически умения.
          Площадката ще позволи  в безопасна среда  да се  организират  различни спортни състезания  и игри за най-малките. На нея могат да се поставят и използват   преносими спортни и други съоръжения.
           Подобрената среда  и превръщането на една практически неизползваема площ  в многофукционално пространство въздейства  естетически  и формира отношение към красивото, изгражда и възпитава положително отношение и грижа към околната среда, природата и училището..
           Възможността учениците да  контактуват в неформална среда спомага за изграждане на комуникативните им  умения,  на нови взаимоотношения на основата на толерантност и уважение.

/Предстои  покриване на площадката с подходяща настилка/