Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

KEY 4 YOU- КЛЮЧОВИ И УНИВЕРСАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

13.03.2018  |   Проекти

Key 4 You - key and universal competences for teachers and students


Програма „Еразъм +”
Образователна мобилност за граждани (КД 1)
Проект №2017-1-BG01-KA101-035927

 2017- 2019

Координатор: Средно училище „Гео Милев”-България                                     
Партньори:
Обучителни организации:
Europass Teacher Academy – Италия/Германия                                                                       
English Matters (EM)-Испания                                                                                              
TAGroup-Латвия                                                                                                                   
Euneos Corporation-Финландия 

Информация за работата по проекта ще намерите във Facebook страницата на
"Key 4 You - key and universal competences for teachers and students"

https://www.facebook.com/GeoMilev.Key4You/


      Цел на проекта:
1.Да изгради стабилни условия за подобряване качеството и практическите компетенции и други ключови умения на учениците, чрез повишаване квалификацията на техните учители.
2.Овладяване и прилагане на съвременни и иновативни методи и подходи за обучение и учене.
3.Да подобри мотивацията на учениците за усвояване на ефективна комбинация от знания, умения и нагласи за успешната им социална и личностна бъдеща реализация.
      Продължителност: 24 месеца
3 юли 2017 г. - 2 юли 2019 г.
      Участници:
18 души от екипа на училището
      Чрез обмяна и внедряване в учебния процес на добри практики от европейското образователно пространство и засилване на контактите с училища от други европейски държави, ще се разшири хоризонтът на обучаемите и ще се повиши европейското измерение на работата на училището и педагогическия екип.
       В обучителните курсове са включени учители от всички етапи на обучение, мотивирани за повишаване на професионалната си квалификация.Те отговарят на определените от училището общи и специфични критерии.
       Дейностите са насочени към усвояване и прилагане на иновативни и творчески методи за обучение по всички общообразователни предмети. Повишаване квалификацията на учителите по отношение на съвременни, практически насочени подходи за изграждане на ключови и универсални компетенции на учениците.
       Учителите ще имат възможност да работят съвместно с други европейски преподаватели и да генерират нови идеи, както и критично да анализират резултатите от тях.Това ще увеличи капацитета за задействане на промени по отношение на модернизацията и практическата стойност на усвоеното в учебния процес.
         В хода на проекта ще бъдат осъществени структурирани обучения, наблюдения на учебни часове, изработване и разпространение на презентации и видео материали, планове за учебни часове, педагогически ателиета за обучители, участия в международни срещи и обучения и споделяне на създадените материали, осъществяване на eTwinning проекти и др.
Проектът ще подпомогне изграждането на екип от квалифицирани иновационни лидери- учители, които да въведат използването на съвременни методи за преподаване. Те ще работят за създаването на интерактивна среда за обучение, която ще засили практическите аспекти на работата за формиране на комплексни умения.Участниците в проекта трябва да станат ядро на училищния екип и двигатели на промяната в нагласите на педагозите за иновативно и глобално обучение.
        Усвоените творчески и съвременни методи на обучение ще подпомогнат задачата да се стимулират и развият ключови компетенции на учениците за решаване на проблеми, работа в сътрудничество и екип, дигитални умения, умения за учене и др. Това ще подобри техните възможности за практическа реализация и повишаване на мотивацията им за учене, уменията им за работата в мултикултурна среда и предотвратяване на ранното напускане на училище.
       По време на целия проект ще бъдат осъществявани многобройни вътрешноучилищни и външни дейности /регионално, национално и международно ниво/ за разпространение и популяризиране на резултатите. Чрез електронни форми като сайта на училището, фейсбук страница на проекта, фейсбук групата на „Активно учителство“, платформата Teacher Academy Gateway, e-Twinning и други професионални, социални и обществени медии периодично ще бъде представяна информация за целите и методите на проекта, методически продукти разработени в хода на обученията и обмен на добри практики.
       Структурирани курсове:
       Тема: „Преподаването през 21 век: образование базирано на компетенции, личностни умения и креативност”- Europass Тeacher Academy –Италия /на английски език/
       Тема: „Интегриране на иновации и креативност в обучението”- Europass Тeacher Academy –Италия /на английски език/
       Тема:„Интегрирана учебна програма- Обучение на глобални умения чрез изкуство и наука”- Euneos-Финландия /на английски език/
       Тема: „Креативност и ключови компетенции в обучението в предучилищен и начален етап”- ТА Group-Латвия / на руски език/
       Тема: „Развиване на креативността и мисловните умения на обучаемите”/- ТА Group-Латвия / на руски език/
       Тематично стуктурирани обучения- визити:
        Испания /на английски език/
        Германия /на немски език/

          Завърши първата мобилност по проекта „Key 4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици”, програма „Еразъм +”. Четирима представители от училището участваха в тематично стуктурирано  обучение - визита   в Малага – Испания. Обученията-визити  по проекта ефективно съчетават педагогически посещения в училища с работни срещи и семинари. Тази програма се осъществява в учебно време,  когато училищата  могат да покажат ежедневната си работа.
           Участниците  имаха  възможност  да наблюдават учебни часове,  да разговарят с учителите и с ръководството на посетените училища - Colegio Leon XIII,CEIP Profesor Tierno Galvan, CEPIN Ntra. Sra. de Gracia,Universidad de Malaga.
           Този вид курсове комбинират методология и учебни посещения, като   специално обучителната организация  подбира училища, свързани с профила и целевите теми на участниците, така че те да се възползват максимално от  възможните наблюдения на  добри практики. Включените  допълнително  тематични лекции позволяват запознаване  с  испанската образователна система, контрола и оценката на постиженията на учениците и учителите, организацията на учебния процес.  С цел образованието да се разглежда в контекста на  културата и традициите на Испания, обучителната организация English  Matters  включва в тези визити и посещения на културни обекти.
            Всеки участник ежедневно попълва дневник за своите лични впечатления, нови практики и знания,  който предава на обучителната организация в края на визитата. Всички участници подготвят презентация за испанската образователна система, впечатленията си от испанската култура и социална среда  и начините за разпространение на усвоените знания.

Презентация по темата тук:

http://www.geomilev.info/gallery/%D0%9A%D0%B5%D1%83%204%20You