Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

KEY 4 YOU- КЛЮЧОВИ И УНИВЕРСАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

13.03.2018  |   Проекти

Key 4 You - key and universal competences for teachers and students


Програма „Еразъм +”
Образователна мобилност за граждани (КД 1)
Проект №2017-1-BG01-KA101-035927

 2017- 2019

Координатор: Средно училище „Гео Милев”-България                                     
Партньори:
Обучителни организации:
Europass Teacher Academy – Италия/Германия                                                                       
English Matters (EM)-Испания                                                                                              
TAGroup-Латвия                                                                                                                   
Euneos Corporation-Финландия 

Информация за работата по проекта ще намерите във Facebook страницата на
"Key 4 You - key and universal competences for teachers and students"

https://www.facebook.com/GeoMilev.Key4You/


      Цел на проекта:
1.Да изгради стабилни условия за подобряване качеството и практическите компетенции и други ключови умения на учениците, чрез повишаване квалификацията на техните учители.
2.Овладяване и прилагане на съвременни и иновативни методи и подходи за обучение и учене.
3.Да подобри мотивацията на учениците за усвояване на ефективна комбинация от знания, умения и нагласи за успешната им социална и личностна бъдеща реализация.
      Продължителност: 24 месеца
3 юли 2017 г. - 2 юли 2019 г.
      Участници:
18 души от екипа на училището
      Чрез обмяна и внедряване в учебния процес на добри практики от европейското образователно пространство и засилване на контактите с училища от други европейски държави, ще се разшири хоризонтът на обучаемите и ще се повиши европейското измерение на работата на училището и педагогическия екип.
       В обучителните курсове са включени учители от всички етапи на обучение, мотивирани за повишаване на професионалната си квалификация.Те отговарят на определените от училището общи и специфични критерии.
       Дейностите са насочени към усвояване и прилагане на иновативни и творчески методи за обучение по всички общообразователни предмети. Повишаване квалификацията на учителите по отношение на съвременни, практически насочени подходи за изграждане на ключови и универсални компетенции на учениците.
       Учителите ще имат възможност да работят съвместно с други европейски преподаватели и да генерират нови идеи, както и критично да анализират резултатите от тях.Това ще увеличи капацитета за задействане на промени по отношение на модернизацията и практическата стойност на усвоеното в учебния процес.
         В хода на проекта ще бъдат осъществени структурирани обучения, наблюдения на учебни часове, изработване и разпространение на презентации и видео материали, планове за учебни часове, педагогически ателиета за обучители, участия в международни срещи и обучения и споделяне на създадените материали, осъществяване на eTwinning проекти и др.
Проектът ще подпомогне изграждането на екип от квалифицирани иновационни лидери- учители, които да въведат използването на съвременни методи за преподаване. Те ще работят за създаването на интерактивна среда за обучение, която ще засили практическите аспекти на работата за формиране на комплексни умения.Участниците в проекта трябва да станат ядро на училищния екип и двигатели на промяната в нагласите на педагозите за иновативно и глобално обучение.
        Усвоените творчески и съвременни методи на обучение ще подпомогнат задачата да се стимулират и развият ключови компетенции на учениците за решаване на проблеми, работа в сътрудничество и екип, дигитални умения, умения за учене и др. Това ще подобри техните възможности за практическа реализация и повишаване на мотивацията им за учене, уменията им за работата в мултикултурна среда и предотвратяване на ранното напускане на училище.
       По време на целия проект ще бъдат осъществявани многобройни вътрешноучилищни и външни дейности /регионално, национално и международно ниво/ за разпространение и популяризиране на резултатите. Чрез електронни форми като сайта на училището, фейсбук страница на проекта, фейсбук групата на „Активно учителство“, платформата Teacher Academy Gateway, e-Twinning и други професионални, социални и обществени медии периодично ще бъде представяна информация за целите и методите на проекта, методически продукти разработени в хода на обученията и обмен на добри практики.
       Структурирани курсове:
       Тема: „Преподаването през 21 век: образование базирано на компетенции, личностни умения и креативност”- Europass Тeacher Academy –Италия /на английски език/
       Тема: „Интегриране на иновации и креативност в обучението”- Europass Тeacher Academy –Италия /на английски език/
       Тема:„Интегрирана учебна програма- Обучение на глобални умения чрез изкуство и наука”- Euneos-Финландия /на английски език/
       Тема: „Креативност и ключови компетенции в обучението в предучилищен и начален етап”- ТА Group-Латвия / на руски език/
       Тема: „Развиване на креативността и мисловните умения на обучаемите”/- ТА Group-Латвия / на руски език/
       Тематично стуктурирани обучения- визити:
        Испания /на английски език/
        Германия /на немски език/

          Завърши първата мобилност по проекта „Key 4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици”, програма „Еразъм +”. Четирима представители от училището участваха в тематично стуктурирано  обучение - визита   в Малага – Испания. Обученията-визити  по проекта ефективно съчетават педагогически посещения в училища с работни срещи и семинари. Тази програма се осъществява в учебно време,  когато училищата  могат да покажат ежедневната си работа.
           Участниците  имаха  възможност  да наблюдават учебни часове,  да разговарят с учителите и с ръководството на посетените училища - Colegio Leon XIII,CEIP Profesor Tierno Galvan, CEPIN Ntra. Sra. de Gracia,Universidad de Malaga.
           Този вид курсове комбинират методология и учебни посещения, като   специално обучителната организация  подбира училища, свързани с профила и целевите теми на участниците, така че те да се възползват максимално от  възможните наблюдения на  добри практики. Включените  допълнително  тематични лекции позволяват запознаване  с  испанската образователна система, контрола и оценката на постиженията на учениците и учителите, организацията на учебния процес.  С цел образованието да се разглежда в контекста на  културата и традициите на Испания, обучителната организация English  Matters  включва в тези визити и посещения на културни обекти.
            Всеки участник ежедневно попълва дневник за своите лични впечатления, нови практики и знания,  който предава на обучителната организация в края на визитата. Всички участници подготвят презентация за испанската образователна система, впечатленията си от испанската култура и социална среда  и начините за разпространение на усвоените знания.

Презентация по темата тук:

http://www.geomilev.info/gallery/%D0%9A%D0%B5%D1%83%204%20You


          15 преподаватели  през лятната ваканция  ще участват в курсове в чужбина по проекта. Те са от начален, прогимназиален и гимназиален етап и с тяхното обучение се цели изграждане на екип от квалифицирани иновационни лидери-  учители, които да въведат използването на съвременни  методи за преподаване. Те ще се включат в курсове в  Германия, Финландия, Латвия и Италия. Работните езици по време на обучението в различните  курсове  са английски, руски и немски.
           Темите на обученията са  подбрани, така че учителите да се запознаят и  усвоят педагогически  методи  и подходи, които да подпомогнат учениците при усвояване на умения и тяхното практическо приложение. Крайната цел е учениците не просто да получават знания, а  да изграждат умения за тяхното прилагане.
          След обучението участниците ще представят своите конкретни предложения за подобряване на работата с ученици в СУ „Гео Милев”, прилагането на новите методи и ще подготвят примерни уроци свързани с темата на своето обучение.

          Предстояща мобилност - участие в структурирани курсове- Рига-Латвия.
          /на руски език/
          от 22.07.2018  до 28.07.2018 г.
„Креативност и ключови компетенции в обучението в предучилищен и начален етап” /Creativity & Key Competences of Children/
„Развиване на креативността и мисловните умения на обучаемите” / Development of Creatvity & Thinking Skills of Learners/
         Обучителна организация - ТА Group-Латвия 

           Предстояща мобилност - участие в структурирани курсове Флоренция–Италия. 
            /на английски език/
            от 06.08.2018 до 17.08.2018 г.
„Преподаването през 21 век: образование базирано на компетенции, личностни умения и креативност” /21st Century Teaching: competence-based education, soft-skills and creativity/. 

            от 13.08.2018 до 18.08.2018 г.
„Интегриране на иновации и креативност в обучението”/Integrating Creativity and Innovation into Teaching 
            Обучителна организация- Europass Тeacher Academy

            Предстояща мобилност - участие в структуриран курс –   Берлин- Германия
            /на немски език/
 „Немски език + CLIL „
           Обучителна организация- Europass Тeacher Аcademy

           Предстояща мобилност участие в структуриран курс – Хелзинки – Финландия
            /на английски език/
            от 26.08.2018 до 1.09.2018 г
 „Интегрирана учебна програма- Обучение на глобални умения чрез изкуство и наука” /Integrated curriculum – Teaching global skills through science & arts/  
            Обучителна организация- Euneos-Финландия

Информация за работата по проекта ще намерите във Facebook страницата на
"Key 4 You - key and universal competences for teachers and students"

https://www.facebook.com/GeoMilev.Key4You/

           Над 40 учители от варненски училища се включиха в учебна работилница за споделяне на опит, организирана от учители от СУ „Гео Милев”, участвали в проект „Key4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици“, по програма „Еразъм+”. Темата на семинара е "Иновации и творчество в обучението". Учителите представиха пред своите колеги обучителни продукти, събрани или създадени по време на участието си в проекта.
         През лятото на 2018 г. 17 учители от училището участваха в структурирани курсове в Италия,Финландия, Латвия, Германия и Испания. Те показаха разработени уроци и практически задачи свързани с проектно-базирано, проблемно-базирано и интегрирано обучение. Представиха дигитални продукти за стимулиране на творчеството в учебния процес като „Bookcreator” и “Edpuzzle”. Сред дискутираните теми бяха „Развитие на мисленето и творческите способности на учениците” и „CLIL методика за интегрирано езиково обучение в начален и прогимназиален етап”.
         Участниците в семинара се включиха активно и обучението премина в приятелска и творческа атмосфера. Те получиха материали по темите и „Практическо помагало”, разработено и издадено от участниците в проекта, с уроци свързани с темите на структурираните курсове.
         Директорът Албена Павлова благодари от името на екипа на СУ „Гео Милев” на всички участници, които отделиха от свободното си време и уважиха труда на своите колеги, за високата оценка за семинара и ентусиазма, с който гостите се включиха в обучението.
Училища - участници в учебната работилница за споделяне на опит:
ОУ „ П.Волов”
ЗОУ „Ангел Кънчев”
ПГИ „ д- р Иван Богоров”
ОУ „Стефан Караджа”
ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
ОУ „Кап.Петко войвода”
III ПМГ „Акад. Методий Попов“
ДГ №34 „Лястовичка”
ДГ №31 „Крилатко”
ПГГСД „Н.Хайтов”
Частна гимназия „Екзюпери”
ОУ „Антон Страшимиров”
СУ „Найден Геров”
СУ „Св.Климент Охридски”
ЧОУ „Малкият принц”
ДГ №25 „Златно зрънце”
НУ „Васил Левски”
ОУ „Христо Ботев”
IV ЕГ „Фр.Жолио Кюри”
ОУ „П. Волов”

Още информация и снимки може да намерите тук:

https://www.facebook.com/GeoMilev.Key4You/