Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Дигиталния свят и ние

19.06.2020  |   Новини
        Учениците от клуб „Дигиталния свят и ние“ по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ подготвиха уеб сайт. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
        Участниците в клуба са ученици от осми и девети клас. В разработения сайт те показват какво са научили през учебната 2019/2020 година. Клубът е с ръководител Снежана Вълчева – главен учител ИКТ.
        Основната цел на проектната дейност в клуба е повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности  и насърчаване и мотивация за тяхното използване.

Линк към сайта: https://svulcheva.wixsite.com/kdigitalworld